Ostatnie Wpisy

Spółki osobowe i kapitałowe

Autor: cheap010 | Kategorie:
Tagi: firma, gotówka, pożyczki, przedsiębiorstwo
06. października 2010 13:02:00

Chociaż umowy spółek – w granicach zakreślonych przez prawo – wolno budować tak, by odpowiadały potrzebom konkretnych wspólników, to jednak nie można zawiązać żadnej innej spółki poza tymi, które zostały uregulowane przez przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Innymi słowy – istnieje zamknięty katalog spółek. Spółka cywilna tym różni się od pozostałych, czyli spółek handlowych, że jest jedynie umową (uregulowaną w kodeksie cywilnym, artykułami od 860 do 875), a nie ma przymiotu przedsiębiorcy. Od początku 2001 r. przedsiębiorcami mogą być jedynie wspólnicy s.c. Sama spółka nie ma zdolności prawnej. Oznacza to, że nie może we własnym imieniu nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Wolno jej natomiast być pracodawcą (pozwala na to art. 3 kodeksu pracy). A niektóre przepisy prawa podatkowego nadają jej podmiotowość podatkową, czyniąc ją podatnikiem, płatnikiem, inkasentem.  W umowie spółki co najmniej dwaj wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne (Jan Iksiński), prawne (np. spółki z o.o. czy fundacje) lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej (szybka gotówka poznań), ale wyposażone w zdolność prawną (np. handlowe spółki osobowe – jawna, partnerska itd.).  Spółka cywilna powstaje z chwilą zawarcia umowy.  Wiele spraw można uregulować inaczej niż proponuje k.c. Od woli wspólników zależy np. ustalenie proporcji udziałów albo sposób reprezentacji. Jeżeli przyszli wspólnicy nie stworzą własnych reguł, to spółkę będą obowiązywały przepisy kodeksowe. Nie można jednak zmienić zasad solidarnej odpowiedzialności wspólników czy niepodzielności ich majątku wspólnego (potocznie mówi się o majątku spółki) w czasie trwania spółki. Majątek wspólników w s.c. ma bowiem charakter bez udziałowej wspólności łącznej (wspólności do niepodzielnej ręki). Forma, nazwa Umowa s.c. może mieć dowolną formę, choć dobrze jest zawrzeć ją na piśmie dla celów dowodowych. Spółka cywilna nie ma firmy rozumianej tak, jak definiują ją przepisy kodeksu cywilnego, ponieważ nie jest przedsiębiorcą. To każdy wspólnik-przedsiębiorca działa pod firmą. Zupełnie czym innym jest nazwa przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólników w s.c., nawet gdyby zawierała nazwiska wspólników, choć może się składać wyłącznie z elementów fantazyjnych.  Wkłady Do spółki cywilnej można wnieść pieniądze, własność, inne prawa, świadczenie usług czy pracę na rzecz spółki, jeśli nie będzie ona tożsama z prowadzeniem i reprezentowaniem spółki. Można oczywiście łączyć różne rodzaje wkładów. Co więcej, do powstania s.c. wystarcza zobowiązanie się do wniesienia wkładów. Dopuszczalne jest również zawiązanie spółki, do której żaden ze wspólników nie wniesie żadnego wkładu (pożyczki bez bik poznań).  Gdy wspólnikami są małżonkowie, nie tylko ich prawa korporacyjne, czyli przede wszystkim organizacyjne, lecz również materialny aspekt praw udziałowych należą do ich majątków osobistych. Jeśli wspólnikami są obydwoje i każde wniosło własność lub inne prawa, to w tej organizacji łączy ich inna współwłasność niż majątkowa małżeńska.  Udział w zyskach i stratach Zasadą jest równy udział w zyskach i stratach, niezależnie od rodzaju i wartości wkładu. W umowie spółki wolno jednak inaczej ustalić te proporcje. Można nawet niektórych wspólników (ale nigdy wszystkich) zwolnić od udziału w stratach. Nie ma to wpływu na solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Koniecznie trzeba – oznaczyć wspólników, – określić wspólny cel gospodarczy (nie musi to być prowadzenie przedsiębiorstwa),  – wyznaczyć sposób, w jaki wspólnicy będą dążyli do osiągnięcia tego celu (kodeks podaje przykładowo wniesienie wkładów, choć można zawiązać nawet spółkę bezudziałową) Warto określić również – datę zawarcia umowy spółki, – czas trwania spółki, – zakres działalności według PKD, jeżeli wspólnicy będą prowadzili przedsiębiorstwo, – wkłady (można wnieść gotówkę, prawa – np. własność rzeczy, świadczenie usług), – podział zysku i uczestnictwo w stratach (wolno zwolnić wspólnika z udziału w stratach, ale nie w zyskach), – kto będzie prowadził sprawy spółki i reprezentował ją, – okres obrotowy. ELEMENTY UMOWY S.C. Można działać w formie spółek osobowych, czyli w cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub w spółkach kapitałowych, tzn. z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej.

 

DOPUSZCZALNE RODZAJE SPÓŁEK Jak działają spółki osobowe i kapitałowe. Wszelkie spółki – od cywilnej począwszy, a na akcyjnej skończywszy –  zostały pomyślane jako sposób współdziałania pozwalającego osiągać założone cele gospodarcze (pożyczki pozabankowe poznań). Można więc powiedzieć, że stanowią różne formy prawne, w jakich organizują się przedsiębiorcy. Wybór określonej spółki zależy przede wszystkim od rodzaju i skali przedsięwzięcia, lecz również od możliwości finansowych udziałowców.

 

Prowadzenie spraw spółki Ustawa nakłada na każdego ze wspólników prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy może bez wyrażonej w formie uchwały zgody pozostałych, prowadzić sprawy spółki nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu. Reprezentacja Reprezentacja spółki tym różni się od prowadzenia jej spraw, że dotyczy stosunków zewnętrznych. Polega przede wszystkim na składaniu i przyjmowaniu oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych (przeważnie wspólnik reprezentujący spółkę składa podpisy pod umowami przez nią zawieranymi). W braku odmiennej umowy bądź uchwały wspólników każdy z nich może reprezentować spółkę w takich granicach, w jakich uprawniony jest do prowadzenia jej spraw. Zmiana składu osobowego Cechą charakterystyczną spółki cywilnej jest niezmienność jej składu osobowego. Tworzy ona bowiem stosunek prawny oparty na wzajemnym zaufaniu uczestników. Nowy wspólnik może przystąpić tylko dzięki zmianie umowy spółki, w dodatku za zgodą wierzycieli spółki. Nie jest natomiast dopuszczalne takie przeniesienie udziału w spółce (jest to termin nieścisły, ale używany dla uproszczenia) na osobę trzecią tak jak w innych spółkach (handlowych). Możliwe jest jednak uzyskanie członkostwa w spółce w wyniku wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika, o ile umowa spółki tak stanowi (chwilówki poznań). Przekształcenie Spółka cywilna tym również różni się od handlowych, że może stanąć wobec konieczności przekształcenia. Wszyscy wspólnicy muszą zgłosić do sądu rejestrowego przekształcenie spółki cywilnej w jawną, jeżeli przychody netto s.c. w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych powodują zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzn. obroty spółki sięgają równowartości 800 tys. euro. Przekształcenie może nastąpić też w każdą inną spółkę handlową. Rozwiązanie i likwidacja Z chwilą rozwiązania s.c. wspólność do niepodzielnej ręki staje się z mocy prawa współwłasnością w częściach ułamkowych. Od tej chwili wspólnicy mogą więc już nie tylko matematycznie określić część majątku, do której mają prawo, lecz także każdemu wolno rozporządzać jego udziałem. Likwidacja jest następstwem rozwiązania spółki cywilnej. Zawsze musi polegać na zakończeniu jej interesów. Następuje już po ustaniu spółki (inaczej niż w spółkach handlowych). Spółka jawna jest jedną z osobowych spółek handlowych (została uregulowana w kodeksie spółek handlowych). Jest przedsiębiorcą odrębnym od swoich wspólników. Ma podmiotowość prawną (nie oznacza to jednak, że jest osobą prawną, ponieważ żaden przepis nie nadaje jej takiego przymiotu). Ma własny majątek, którym odpowiada za zobowiązania, występuje w obrocie gospodarczym pod własną firmą. Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają osobiście, całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, choć solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Powstanie spółki jawnej Spółkę jawną może zawiązać dwóch lub większa liczba wspólników po to, by w tej formie prowadzić w celach zarobkowych przedsiębiorstwo. Umowa spółki zawarta inaczej niż na piśmie jest nieważna. Gdyby jednak tytułem wkładu któryś ze wspólników wnosił własność nieruchomości, konieczny byłby akt notarialny. Firma Spółka jawna zawsze działa pod własną firmą, czyli nazwą. Konieczne jest umieszczenie w niej nazwiska lub nazwy (jeżeli wspólnikami są inne spółki) co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenie spółka jawna czy w skrócie sp.j. Dodatkowo można zawrzeć w firmie jakieś indywidualizujące określenie związane z miejscem działalności, branżą albo jakiś dodatek fantazyjny (pożyczki dla zadłużonych poznań). Wkłady Przedmiotem wkładu mogą być pieniądze, własność a także inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także inne prawa (również na dobrach niematerialnych czy prawa obligacyjne np. akcje). Wkład mogą stanowić nawet usługi i praca na rzecz spółki. Nie może być wkładem do spółki prowadzenie jej spraw. Zysk i straty Jeżeli wspólnicy inaczej się nie umówią – a mogą to uczynić w umowie spółki – to każdy ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Gdyby umowa spółki mówiła o podziale zysków, a milczała o udziałach w stratach, to można założyć, że proporcja jest taka sama. W umowie spółki wolno zwolnić wspólnika z ponoszenia strat, ale nie można nikogo odsunąć od zysków. Każdy wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. A jeśli któryś wniósł udział kapitałowy, to ma prawo co roku żądać 5-proc. odsetek od swojego udziału kapitałowego, i to nawet wtedy, kiedy spółka poniosła stratę. Reprezentacja i prowadzenie spraw Reprezentacja to występowanie we wszelkich stosunkach zewnętrznych spółki. Spółkę reprezentują wspólnicy, ale mogą być wspomagani przez pełnomocników czy prokurentów. Zasady reprezentacji należy określić w umowie spółki. Może ona być jednoosobowa lub łączna (może wówczas należeć np. do dwóch czy kilku wspólników albo do wspólników z prokurentem . Prowadzenia spraw spółki, czyli zarządzania nią, nie można powierzyć osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Osoby prowadzące sprawy spółki jawnej nie są jej organami, ponieważ spółka jawna nie powołuje zarządu. Zmiana składu osobowego Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę jest możliwe, jeżeli przewiduje to umowa spółki. Przekształcenie Spółka jawna może się przekształcić w inną spółkę handlową. Wspólnicy odpowiadają przez trzy lata od daty przekształcenia na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze spółką przekształconą, choć jedynie za zobowiązania spółki powstałe przed przekształceniem.

Kryzys w Europie

Autor: cheap010 | Kategorie:
Tagi: kredyty gotówkowe, kryzys, pożyczki
04. marca 2009 11:20:00

W zeszłym tygodniu w Niemczech w kilku dużych miastach strajkowali pracownicy transportu miejskiego, a w Grecji drogi blokowali rolnicy. Kilka dni wcześniej we Francji na ulice wyszło prawic 2 min ludzi. Protest)' odbyły się także w (Hiszpanii, na Ukrainie, a nawet w Rosji, gdzie dotychczas nikt nie ośmielał się podważać autorytetu Putina; pożyczki poznań.
Guy Ryder, szef światowej konfederacji związków zawodowych, ostrzega, że Kuro-pa siedzi na bombie zegarowej - kontynent czekają zamieszki i wzrost przestępczości, zagrażające nawet stabilności demokracji. Konflikt)' mogą z łatwością przekroczyć granice i doprowadzić do sporów między państwami Unii.
„Brytyjskie miejsca pracy dla brytyjskich rolników" - powiedział półtora roku temu Gordon Brown, premier Wielkiej Brytanii. Dziś jego wyborcy żądają, by dotrzwuał słowa. W ubiegłym tygodniu na Wyspach trwały strajki przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców przy realizacji dużych inwestycji.
Dziś chodzi głównie o Włochów i Portugalczyków, ale jutro związkowcy mogą sobie przypomnieć o Polakach czy Rumunach.
W brytyjskiej prasie krążą plotki, że rząd w Londynie będzie się domagał od Unii Europejskiej ograniczenia swobodnego przepływu pracowników. Takie rozwiązanie to zarówno gospodarczy absurd, jak i podważanie sensu integracji europejskiej. Wspólna gospodarka miała nie tylko zapewnić powszechny dostatek, lecz także pokazać absurd podziałów narodowościowych.
Niestety, w czasach gospodarczego kryzysu to, co jeszcze rok temu byłoby uznane za herezję, pod wpływem masowych protestów może dziś stać się rzeczywistością. Dotychczas kryzys gospodarczy większość Europejczyków oglądała w telewizji lub Internecie. Serwisy były pełne doniesień o masowych zwolnieniach w USA i bankructwie Islandii. Niestety, z tygodnia na tydzień problem staje się coraz realniejszy w całej Unii; Visset.
W ciągu ostatniego roku liczba bezrobotnych w Europie zwiększyła się o ponad 300
tys. - do blisko 18 milionów osób. To już wielbi armia, choć na razie końca kryzysu nie widać. A będzie coraz gorzej. Na przykład w Hiszpanii, która jeszcze niedawno przeżywała boom inwestycyjny, bezrobocie jest największe w całej Unii Europejskiej i wynosi już ponad 14 proc., a wkrótce ma sięgnąć 20 (w Polsce to obecnie 6,5 proc-, a prognozy mówią o 12 proc.).
Początkowo politykom udało się przekonać obywateli, że to nie oni, lecz chciwi bankierzy ponoszą winę za kryzys. Twierdzili również, że pompując miliardy euro w upadające banki, staną się zbawcami narodów. Teraz jednak się okazuje, że mimo gigantycznej pomocy banki wciąż niechętnie udzielają kredytów, a dziurę budżetową trzeba czymś załatać. Najlepiej - podnosząc podatki lub tnąc wydatki socjalne. To oczywiście nie podoba się obywatelom, którzy coraz częściej zaczynają się liczyć z tym, że przyjdzie im żyć z zasiłku.

Zyski oraz wydatki nowego biznesu

Autor: cheap010 | Kategorie:
Tagi: finanse, gotówka, kredyty, pożyczki
18. grudnia 2008 16:02:00

Bez analizy możliwości wcielenia w życie pomysłu na biznes - nieza­leżnie od tego, czy ocenić go można jako dobry, średni czy taki sobie - pozo­stanie on jedynie pomysłem, ideą, ni­czym więcej. Dalsze starania zacząć więc trzeba od postawienia sobie samemu py­tania: jak chcę osiągnąć cel?

Odpowiedź zależy oczywiście od cha­rakteru planowanego przedsięwzięcia. Niezależnie jednak, czy ma to być kiosk z warzywami, czy produkcja wyrobów high-tech, trzeba przyjrzeć się swojemu przyszłemu produktowi czy usłudze pod kątem kosztów, jakie będą niezbędne, aby one w ogóle powstały.

Koszty trzeba rozebrać na czynniki pierwsze, przyglądając się poszczególnym ich elementom - ile będzie kosztowało wzniesienie budynku, wynajęcie lokalu, kupno maszyn, zakup surowców, koszty energii, pracy, obsługa pożyczki i kredy­tów, koszty marketingu. Nie należy zapo­minać o podatkach, jakie jako przedsię­biorca będę musiał zapłacić, i kosztach zdobycia odpowiednich certyfikatów -o ile jest to konieczne. Koszty trzeba kon­frontować ze spodziewanymi wpływami, ich wielkością, czasem uzyskania.

W ten oto sposób przedsiębiorca in spe niepostrzeżenie wkracza w fazę pierwszego biznesplanu. Nie dla banku czy inwestycyjnego funduszu, ale dla samego siebie. Taki biznesplan, czyli bi­lans wydatków i wpływów, powinien być właściwie zawsze gotowy i aktual­ny. Nie potrzeba opisów, wystarczy jed­na karteczka z zestawieniem kosztów i wpływów.

Właśnie gotówki, a nie zysku. W ocenach ekonomicz­nych główny akcent często spoczywa na zysku. Kategoria ta ważna jest w długoterminowych analizach warto­ści przedsiębiorstwa. Zysk pokazuje jednak jedynie stan na koniec jakiegoś okresu - roku albo kwartału. W bieżą­cym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zwłaszcza małego, bardziej niż zysk li­czy się płynność, czyli czy ma ono gotówkę na regulowa­nie bieżących zobowiązań. Firma może mieć zyski, a mimo to zbankrutować, bo wierzyciele nie chcą zgodzić się na prolongatę płatności.

Przedsiębiorca musi umieć rozpisać w czasie wszystkie swoje podstawowe

wydatki i wpływy. Na tym właśnie po­lega umiejętność zarządzania płynno­ścią - cecha dobrego biznesmena. Jest ona szczególnie istotna wtedy, gdy mu­si się on udać do banku po kredyt – kredyty Poznań.

 

Wiedza o tym, jak zrealizować zamie­rzenia, nie dotyczy jedynie ekonomicz­nej strony przygotowywanej produkcji bądź usług. Równie istotna jest technicz­na czy technologiczna strona przedsię­wzięcia. Zamysł przedsiębiorcy nie doj­dzie do skutku, jeśli on sam bądź ludzie, których uda mu się pozyskać do plano­wanego przedsięwzięcia, nie będą znali technologii, potrafili wnieść do niej nowości. I w tych sprawach potrzebne jest dobre rozpoznanie rynku, wiedza, co oferują konkurenci. Jeśli przedsiębiorca ma taką wiedzę, jest o wiele poważniej traktowany przez instytucje udzielające wsparcia finansowego.

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii